Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji FB nagradne igre NASHE Slovemija

1. OSNOVNI PODATKI O Nagradni IGRI

1.1 Organizator nagradne igre je My Nashe, Neza Mohinski s., p. (v nadaljevanju organizator).

1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook. Facebook ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro

1.3 Nagradna igra bo potekala v času od 6. 12. 2020 do vključno 13. 12. 2020 do polnoči.

1.4 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so

2. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook strani Nashe Slovenija v komentar za to določene Facebook objave napiše odgovor na zastavljeno nagradno vprašanje in všečka objavo in jo deli do 13. 12. 2020 do polnoči. Udeleženec lahko sodeluje veckrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

4. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil 3 nagrade, in sicer

  1. NAGRADA :Nahrbtnik na vrvic
  2. NAGRADA : Nashe maslo za nego telesa
  3. NAGRADA : Nashe Parfumsko olje

Žrebanje bo izvedel organizator in ne bodo javno. Izvedeno bo s pomočjo računalniškega programa na podlagi oddanih komentarjev in všečkov 14.12. 2020

4.2. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 2 (dveh) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na facebook strani Nashe Slovrnija in s pozivom, da na zasebno sporočilo Facebook strani Nashe Slovrnija pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.3. V primeru, da se izžrebanec v roku 1 (enega) delovnega dne od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani Nashe Slovrnija ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade

4.4. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 10 (desetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGREV primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse.